หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การควบคุมระบบภายใน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
แบบวัดความพึงพอใจ
อีเมล์อบต.
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การรายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ การเผาถ่าน  
การรายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แผนผังขั้นตการดำเนินงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
แผนผังขั้นตการดำเนินงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ฤดูกาลภัยแล้ง  
ประชาสัมพันธ์การเกิดภัยแล้ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย  
ประชาสัมพันธ์ การเกิดอัคคีภัย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์  
เชิญประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
" เชิญบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ "  
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สู้งอายุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแด่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย