พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
วันปิยมหาราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอ
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ช่วยกันทำความสะอาด วัดม่วงเจริญผล ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการ ร่วมใจประชา ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จำนวน 120 ท่าน.
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
29 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีประจันต์ และจิตอาสา”เราทำความดี
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562


   
   
   
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำขอพร ผู้บริหาร เพื่อขอพรอันเป็นมงคลแกชีวิตชื่นมื่น สุขสมหวัง เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีประจันต์ ร่วมโครงการแกนนำสุขภาพ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562


   
   
   
 
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมพิธีเสกน้ำสรงพระมุธธาภิเษก น้ำอภิเษก ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562


   
   
   
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562


   
   
   
 
เวลา ๙.๓๐ น. นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานมีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ทุกกอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ยินดีกับบัณฑิตน้อยด้วยนะคะ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562


   
   
   
 
กองคลังออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ หมูที่ 1-6 ตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธื 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมร้องเพลง อวยพรวันเกิด ให้กับ อาจารย์ ดาบตำรวจ เกษม ปุณศิริ. ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง คิดอะไรสมใจปรารถนาทุกประการ ด้วยรักและเคารพ
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562


   
   
   
 
ท่านนายอำเภอศรีประจันต์ นายไพทูรย์ วงศ์วีรกุล เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะ โดยมี นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีเปิด โครงการ เพื่อกำจัดปัญหาขยะในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562


   
   
   
 
เชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (โครงการพัฒนาริมคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ซ้าย) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น.
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน. ที่มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย