พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (coved-19)
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563


   
   
   
 
จิตอาสาช่วย กันทำแมส เพื่อป้องกันโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563


   
   
   
 
อบต. ศรีประจันต์ ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐระดับ A
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ดำเนินโครงกำจัดผักตบชวาได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำลังดำเนินการเริ่มในพื้นที่ ม. 5 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจะดำเนินทุกหมู่ทุกเส้นทาง “การสัญจรไปมา ไม่สะดวก ต้องขออภัยด้วยค
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
วันปิยมหาราช คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอ
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ช่วยกันทำความสะอาด วัดม่วงเจริญผล ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562


   
   
   
 
โครงการ ร่วมใจประชา ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จำนวน 120 ท่าน.
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
29 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลศรีประจันต์ และจิตอาสา”เราทำความดี
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562


   
   
   
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำขอพร ผู้บริหาร เพื่อขอพรอันเป็นมงคลแกชีวิตชื่นมื่น สุขสมหวัง เนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีประจันต์ ร่วมโครงการแกนนำสุขภาพ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562


   
   
   
 
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมพิธีเสกน้ำสรงพระมุธธาภิเษก น้ำอภิเษก ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2562


   
   
   
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562


   
   
   
 
เวลา ๙.๓๐ น. นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานมีพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ทุกกอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ยินดีกับบัณฑิตน้อยด้วยนะคะ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย