พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน. ที่มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ลัดอุทัย อู่อรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ นำทีมพนักงาน ปลูกหญ้าแฝก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุอายุและกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ท่าน
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
รณรงค์ใส่ผ้าไทย
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร. สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจำนวน ๔๖ ท่าน มาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการสร้างทักาะและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561


   
   
   
 
ทำคุกกี้
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560


   
   
   
 
แข่งขันเทควันโด อบจ.พระนครศรีอยุธยาแชมเปี้ยนชิพ 2560
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
เรียนทำยาหม่อง ยาดมสมุนไพร และเครื่องจักรสาน
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560


   
   
   
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลศรีประจันต์ "วิชา แพทย์แผนไทย
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สร้างความรัก ความสามัคคีขิงคนในชาติ
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 วิชาภาษาไทย
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
ร่วมงานจุดเทียนถวายไว้อาลัย เสด็จสุู่วรรคาลัย ธ สถิตในด้วงใจไทยนิรันดร์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
งานวัดคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย