พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กองคลังออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ หมูที่ 1-6 ตำบลศรีประจันต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 กุมภาพันธื 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


   
   
   
 
วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมร้องเพลง อวยพรวันเกิด ให้กับ อาจารย์ ดาบตำรวจ เกษม ปุณศิริ. ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง คิดอะไรสมใจปรารถนาทุกประการ ด้วยรักและเคารพ
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562


   
   
   
 
ท่านนายอำเภอศรีประจันต์ นายไพทูรย์ วงศ์วีรกุล เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะ โดยมี นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีเปิด โครงการ เพื่อกำจัดปัญหาขยะในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562


   
   
   
 
เชิญชวนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (โครงการพัฒนาริมคลองชลประทาน ๒ ขวา ๑ ซ้าย) ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๗.๓๐ น.
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน. ที่มอบชุดนักเรียนให้กับ นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ลัดอุทัย อู่อรุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ นำทีมพนักงาน ปลูกหญ้าแฝก เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุอายุและกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ท่าน
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
รณรงค์ใส่ผ้าไทย
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร. สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจำนวน ๔๖ ท่าน มาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
โครงการสร้างทักาะและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย รุ่นที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2561
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561