พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
เรียนทำยาหม่อง ยาดมสมุนไพร และเครื่องจักรสาน
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
ปลูกดาวเรือ'เพื่อพ่อหลวง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560


   
   
   
 
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560


   
   
   
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลศรีประจันต์ "วิชา แพทย์แผนไทย
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน สร้างความรัก ความสามัคคีขิงคนในชาติ
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 วิชาภาษาไทย
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
ร่วมงานจุดเทียนถวายไว้อาลัย เสด็จสุู่วรรคาลัย ธ สถิตในด้วงใจไทยนิรันดร์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
งานวัดคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2559


   
   
   
 
พิธีมอบประกาศนียบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557


   
   
   
 
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ (การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน)
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557