พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อันเป็นเครื่องแสดงเจตนารมย์ วิธีการบริหาร ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1      ขุดลอกคูคลองระบายน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีไม่มีตื้นเขิน
1.2      ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
1.3      ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซม ดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
1.4      ก่อสร้างระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1      ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการสนับสนุนโครงการ สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมกลุ่อาชีพสตรี แม่บ้าน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
3. นโยบายด้านสังคมคุณภาพชีวิต
3.1  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการผู้ป่วยโรคเอดส์จัดโครงการตรวจ คัดกรองเบาหวาน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เช่นป้องกันเชื้อ ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดให้โทษ
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและประชาชนทั่วไป จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านการเรียน การสอน สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่
4.2       ทำนุบำรุงศาสนา
4.3       ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.4       อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
5.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการมาติดต่อสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ   และบริการรับชำระภาษีต่างๆสะดวกรวดเร็วให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทาง อินเตอร์เน็ตจัดให้มีเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านทุกหมู่ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
5.2 ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ทำการ อบต.
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เหมาะสม ดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิด  
มลพิษ
6.2 จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครบทุกครัวเรือน
6.3 รักษาความสะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกำจัดวัชพืชเพื่อให้ทางน้ำไหลและระบายน้ำได้สะดวก