พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   

 
 
 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อันเป็นเครื่องแสดงเจตนารมย์ วิธีการบริหาร ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1      ขุดลอกคูคลองระบายน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีไม่มีตื้นเขิน
1.2      ก่อสร้างถนน ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
1.3      ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซม ดูแล รักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ
1.4      ก่อสร้างระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ

 2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1      ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการสนับสนุนโครงการ สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมกลุ่อาชีพสตรี แม่บ้าน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
3. นโยบายด้านสังคมคุณภาพชีวิต
3.1  สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการผู้ป่วยโรคเอดส์จัดโครงการตรวจ คัดกรองเบาหวาน ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ เช่นป้องกันเชื้อ ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดให้โทษ
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบล
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและประชาชนทั่วไป จัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านการเรียน การสอน สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่
4.2       ทำนุบำรุงศาสนา
4.3       ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
4.4       อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
5.1 ปรับปรุงการให้บริการประชาชนในการมาติดต่อสอบถาม โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ   และบริการรับชำระภาษีต่างๆสะดวกรวดเร็วให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทาง อินเตอร์เน็ตจัดให้มีเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านทุกหมู่ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
5.2 ดำเนินการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างที่ทำการ อบต.
6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เหมาะสม ดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิด  
มลพิษ
6.2 จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ครบทุกครัวเรือน
6.3 รักษาความสะอาดของแม่น้ำ ลำคลอง ปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกำจัดวัชพืชเพื่อให้ทางน้ำไหลและระบายน้ำได้สะดวก