พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
๙๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
โทร./โทรสาร ๐-๓๕๕๘-๒๗๘๑

ชื่อ จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   
 
 
 

No.9
รายละเอียด

ข้อมูลสมบูรณ์ดีมาก
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

kanyakorm  nopaket@yahoo.com   1.47.142.138  2019-07-07 19:29:04
   
 

No.8
รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์-โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ (OBT) (สำหรับบริหารงานด้านเบี้ยยังชีพ) เหมาะสำหรับงานบริการ ที่ต้องการความ "ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้" ถ้าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ Excel แล้วต้องที่มีปริมาณมาก การทำงานยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เจอกับปัญหาด้านข้อมูล เช่นอายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน คำนวณใหม่ทุกปี ลืมปัญหานี้ไปได้เลย คุณสมบัติของโปรแกรม 1. จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก อย่างเป็นระบบ 2. มีระบบกำหนดสิทธิ์เพื่อการใช้งาน 3. คำนวณเงินตามกลุ่มอายุอัตโนมัติ 4. ใช้โปรแกรมพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง ไม่จำกัด 5. รายงานหลากหลาย ครบถ้วน 6. ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ 7. ใช้งานบน Smart Phone , iPad ,iPhone ได้ ดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งานฟรี www.delsnet.com/download/obt.rar หรือที่ www.thaiware.com ค้นหาคำว่า "โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ" รายละเอียดโปรแกรม 1. จัดเก็บประวัติส่วนตัว/ที่อยู่/ประเภทเงินสงเคราะห์ที่ได้รับ/ประเภทการรับเงิน/ธนาคารที่โอน/ รูปถ่าย/วันที่ย้ายออก-เสียชีวิต 2. สามารถค้นหาข้อมูลผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ได้จาก ชื่อ-นามสกุล-บ้านเลขที่-หมู่ที่ 3. รายงานแบบแสดงรายละเอียดเป็น PDF และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานอื่นได้ ประกอบด้วย 3.1 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่ 3.2 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามกลุ่มอายุ (60-69,70-79,80-89,90ขึ้นไป) 3.3 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน 3.4 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามประเภท (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) 3.5 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ รายงานการจ่ายเงินแสดงจำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมด 3.6 รายงานผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามปีงบประมาณที่ได้รับ 4. รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แสดงเป็นกราฟ และส่งออกข้อมูลออกเป็น Excel 4.1 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามหมู่ที่ 4.2 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามธนาคารที่โอนเงิน 4.3 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตามจำนวนเงินที่ได้รับ 4.4 รายงานสรุปจำนวนผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ แยกตาม (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) 4.4 รายงานสรุปการจ่ายเงิน แยกตามกลุ่มอายุและประเภทเงินที่ได้รับ 5. รายงานการจ่ายเงิน 5.1. รายงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ 5.2. รายงานแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) 5.3. รายงานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย (ผู้สูงอายุ-พิการ-ผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ เฉพาะผู้ที่ได้รับเงินโอนเข้าธนาคาร 5.4. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่ เฉพาะผู้ที่มารับเงินด้วยตนเอง 5.5. รายงานใบสำคัญการรับเงินประจำเดือนแยกตามหมู่ที่ เฉพาะผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เว็บไซด์ www.delsnet.co.th Email: info@delsnet.co.th , delsnet_xe2@hotmail.com facebook: http://www.facebook.com/obt.delsnet โทร.086-981-7231
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://www.delsnet.co.th

บริษัท เดลส์น็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  delsnet_xe2@hotmail.com   171.6.222.144  2012-11-26 15:20:30
   
 

No.7
รายละเอียด

เนื่องจากปัจจุบันมีการเผาตอซังกันมาก ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน ดินสูญเสีย ธาติอาหาร และยิ่งมีปัญหาข้าวดีดเกิดขึ้นอีก ทำให้เกษตรกรต้องขาดรายได้ไปมาก จึงอยากจะขอเสนอวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติปราศจากสารเคมี ไม่ทราบว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานไหนบ้าง.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สุรสิทธิ์  kuk_pw5@hotmail.com   223.204.38.162  2012-10-24 14:59:51
   
 

No.6
รายละเอียด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์สุพรรณบุรี ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การสร้างเอกสารออนไลน์ Google Docs" วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร "การสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate" วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 หลักสูตร "การประกอบคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" วันศุกร์ที่ 27 - วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.สุกัญญา เจริญกิจธนลาภ โทร. 086-3368321 ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ http://bait.rmutsb.ac.th/bait/download/2555/bait/5507-com-supun-02.pdf
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://http://www.facebook.com/Fobait.sp

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  education_bait@hotmail.com   203.158.231.205  2012-07-18 14:13:05
   
 

No.5
รายละเอียด

อยากทราบแผนที่เขตน้ำท่วมในบ้านศรีประจันต์หน่อยค่ะ เพื่อประกอบการพิรณา ในการสร้างธุรกิจ Solar Farm ค่ะ ขอบคุณค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ชลรัศมี ลีเลาะ  aoy@bbstarbkk.com   115.87.198.147  2012-02-27 17:48:16
   
 

No.4
รายละเอียด

ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหนทาง และอาคารสำนักงาน ราคาพิเศษ VR Lighting ศูนย์รวมโคมไฟ เรามีโคมไฟชนิดต่างๆ มากกว่า 4,000 รายการให้คุณได้เลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า โคมไฟเพดาน โคมดาวไลท์ โคมฟลูออเรสเซนต์ โคมประหยัดพลังงาน T5 โคมสปอตไลท์ โคมไฟกิ่ง โคมไฟพัดลม โคมไฟผนังภายนอก โคมไฟถนน โคมไฟสนาม โคมไฟหัวเสา โคมไฟฉุกเฉิน โคมไฟ LED โคมไฟโรงงาน พร้อมทั้งรับสร้างโคมประติมากรรม ป้ายถนนและป้ายบอกสถานที่ตามเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ราคาจาก ผู้ผลิตโดยตรง เราพร้อมให้คำแนะนำทุกท่าน ราคาลดพิเศษเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับปรับปรุง อาคาร ถนน สวนสาธารณะ และฟื้นฟูบ้านเมืองหลังน้ำท่วม เยี่ยมชม website ได้ที่ http://www.vrlighting.com โทรศัพท์ 086-3117245, 081-6417450 E-mail : vrlighting@hotmail.com ทางเรายินดีจัดส่งให้ถึงที่
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง http://http://www.vrlighting.com

วิโรจน์  vrlighting@hotmail.com   125.27.161.198  2011-11-07 22:12:24
   
 

No.3
รายละเอียด

อยากให้ อบต. เอาวัดเกาะ หลวงพ่อปุย มาลงบ้างและ อยากให้มีแผนที่การเดินทางไปวัดเกาะด้วย เพราะหาไม่เจอเลย( เราต้องไปทำบุญสะเดาเคราะห์ที่วัดนั้น) หาแผนที่ในเน็ตก็ไม่มี อบต.น่าจะทำเว็ปไซค์วัดเกาะบ้างนะค่ะ เพราะมีพระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศ9แผ่นดิน มีแค่1เดียวในโลกเลยน่ะค่ะที่มีมารวมกันถึง9ประเทศน่ะค่ะ ช่วยรับไว้พิจารณาด้วยน่ะค่ะ อบต.ค๋า ขอบพระคุณมากค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

อรไพลิน บุตรเพ็ง  BOUDOIR@ALIST.CO.TH   58.8.4.202  2011-06-07 20:24:45
   
 

No.10
รายละเอียด

ขอสอบถามว่ารับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับ 5 หรือเปล่า ทำงานอยู่ กรุงเทพ อยากย้ายกลับภูมิลำเนาค่ะ โทรไปที่อบต. หลายครั้งติดต่อไม่ได้ค่ะ ฝากเบอร์ติดต่อกลับ 089-497 8867 ขอบคุณค่ะ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

จินตนา แจ้งโพธิ์  jintanapui2011@hotmail.com   125.24.115.54  2013-03-07 17:35:51
   
 

No.1
รายละเอียด

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ดูแลระบบนะครับ หวังว่าจะนำข่าวสารดีๆนำเสนอเละอัพเดตข่าวสารใหม่เสมอนะครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

นายสงคราม พวงบุบผา  songkram_puangbubpha@yahoo.co.th   202.183.225.230  2010-10-27 14:05:03