พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียดข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 เมษายน 2558หรือผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2498 หรือผู้ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แลัวมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2557 ืและไม่เป็นผู้ได้รับสัวสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ที่จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ให้ไปลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร) ยื่นได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ (เวลาราชการ) สมารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 035-581951
   
  [แนบไฟล์] :