พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  รายละเอียดข่าว : บัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการโดยสาร หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนในบ้านเรายังเป็นสถิติที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากเป็นลำดับต้นๆ และที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ มีรายงานว่า 1 ใน 3 ของ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่ง หมายถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ข้างหลังที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป เราไม่ปฏิเสธว่า รถจักรยานยนต์ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีระบบการป้องกันผู้ขับขี่มากมายนัก ตรงกันข้าม สมรรถนะ และความรวดเร็วของรถกลับถูกนำมาเป็นจุดขายมากกว่าระบบความปลอดภัย นั่นหมายความว่า ผู้ที่ตัดสินใจเลือกจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ จำเป็นที่จะต้องดูแล และรับผิดชอบ ความปลอดภัยของตัวเอง แม้บ้านเราจะมีกฎหมายบังคับใช้มาเป็นเวลาหลายปี แต่ปรากฎว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวนไม่น้อยที่หลบเลี่ยงการสวมหมวกกันน็อคโดยคิดว่าไม่เป็นอะไร และเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็สายจน เกินแก้ เพื่อเป็นการปัดฝุ่นกฎหมายที่ใช้ และเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่เล็งเห็นความจำเป็น และ ความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค โครงการ "องค์กรต้นแบบ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%" จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทางถนน เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์หันมาสวมหมวกกันน็อคให้มากขึ้น และจะต้องสวมอย่างถูกวิธีอีกด้วย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีหมวกนิรภัย 3 ประเภทตามที่กฎหมายระบุ 3 ประเภท ได้แก่ 1. "หมวกนิรภัยแบบ ครึ่งใบ" คือ หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูป ครึ่งทรงกลมปิดด้านข้าง และด้านหลังเสมอระดับหู 2. "หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า" คือ หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวก เป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง และ 3. "หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ" คือ หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลม ปิดด้านข้าง และด้านหลังเสมอแนวขากรรไกร และต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิด เหนือคิ้ว
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - e_efjlmoux1459.jpg