พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

             ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปีและจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
             ๑.   มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลศรีประจันต์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
             ๒.   ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ประสงคฺ์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓( ๑ ตุลาคม เป็นต้นไป )
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุได้ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้    

๑.   บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
๒.   ทะเบียนบ้านฉบับจริง(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
๓.   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในนามผู้ทีมีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด      

 *** ในกรณีผูสูงอายุที่ไม่สามารถมาขี้นทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอผู้สูงอายุแทนได้***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โทร.035-581951 หรือ 092-5124545

   
  [แนบไฟล์] :