พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

             ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปีและจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือเกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๒ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
             ๑.   มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลศรีประจันต์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
             ๒.   ไม่เป็นผู้ที่รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ประสงคฺ์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓( ๑ ตุลาคม เป็นต้นไป )
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุได้ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้    

๑.   บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
๒.   ทะเบียนบ้านฉบับจริง(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา 1 ชุด
๓.   สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยในนามผู้ทีมีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนาหน้าเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด      

 *** ในกรณีผูสูงอายุที่ไม่สามารถมาขี้นทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอผู้สูงอายุแทนได้***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โทร.035-581951 หรือ 092-5124545

   
  [แนบไฟล์] :