พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
  รายละเอียดข่าว :

เชิญประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม
สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครเป็น อถล ดังนี้

๑.   มีสัญชาติไทย
๒.   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
๓.   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
๔.   มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านบรืหารการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการป้องกัน
      และรักษาสิ่งแวดล้อม
๕.   เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
๖.   เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงาน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
๗.  เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่น ในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์

หลักฐานการสมัคร

๑.   สำเนาบัตรประชาชน
๒.   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

หมายเหตุ  ๑.   นำบัตรประชาชนมา ทาง อบต. บริการถ่ายฟรี
                  ๒.   รูปถ่าย ทางอบต. บริการถ่ายฟรี

สนใจสมัครได้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
และสมัครได้ตามตารางการออกให้บริการรับสมัคร ดีงนี้

วันที่

หมู่

สถานที่

เวลา

๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑

บ้านผู้ช่วยเสงี่ยม สายสวัวดิ์

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ศาลา SML

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ที่ทำการกำนัน ตำบลศรีประจันต์

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

๑๑.๐๐ น เป็นต้นไป

   
  [แนบไฟล์] :