พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
  รายละเอียดข่าว :

เชิญประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม
สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครเป็น อถล ดังนี้

๑.   มีสัญชาติไทย
๒.   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
๓.   มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
๔.   มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านบรืหารการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย รวมถึงการป้องกัน
      และรักษาสิ่งแวดล้อม
๕.   เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
๖.   เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงาน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
๗.  เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่น ในการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์

หลักฐานการสมัคร

๑.   สำเนาบัตรประชาชน
๒.   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

หมายเหตุ  ๑.   นำบัตรประชาชนมา ทาง อบต. บริการถ่ายฟรี
                  ๒.   รูปถ่าย ทางอบต. บริการถ่ายฟรี

สนใจสมัครได้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ
และสมัครได้ตามตารางการออกให้บริการรับสมัคร ดีงนี้

วันที่

หมู่

สถานที่

เวลา

๒๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑

บ้านผู้ช่วยเสงี่ยม สายสวัวดิ์

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ศาลา SML

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ที่ทำการกำนัน ตำบลศรีประจันต์

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น

๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

๑๑.๐๐ น เป็นต้นไป

   
  [แนบไฟล์] :