พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
  รายละเอียดข่าว : ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในระดับครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ สถานที่ฝังกลบ ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากแนวคิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและครัวเรือนผ่านกลไกของการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการของเวทีประชาคมในระบบการสื่อสาร ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการผลักดันจากคนในชุมชนด้วยกันเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนสร้างทุนทางสังคมขึ้นเองจากการเรียนรู้ร่วมกันเพราะถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีมีความรู้ เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม และก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด จากการดำเนินงานด้านครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ สามารถสร้างรายได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกิดเป็นองค์ความรู้ในการจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน อันส่งผลให้ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย.pdf