พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
  รายละเอียดข่าว : ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดในระดับครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอย ณ สถานที่ฝังกลบ ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากแนวคิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลและครัวเรือนผ่านกลไกของการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยกระบวนการของเวทีประชาคมในระบบการสื่อสาร ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการผลักดันจากคนในชุมชนด้วยกันเอง เพื่อให้ชุมชนเกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนสร้างทุนทางสังคมขึ้นเองจากการเรียนรู้ร่วมกันเพราะถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีมีความรู้ เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติ ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับบุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงเป็นกลุ่ม และก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจในการนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุด จากการดำเนินงานด้านครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ สามารถสร้างรายได้จากขยะและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆในชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกิดเป็นองค์ความรู้ในการจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน อันส่งผลให้ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย.pdf