พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
   
 
Judi
laYQQy https://www.genericpharmacydrug.com


   
 
เครื่องหอมสมุนไพร
เครื่องหอมสมุนไพร "ทิพย์เกสร" (รหัสโอทอป 720500625201)


   
 
ปลาร้าสับสมุนไพร (ผัดสุก)(5 ดาว ปี 2555)
ปลาร้าสับสมุนไพร (ผัดสุก)(รหัสโอทอป 7205000029467) (OPC55 SP5Stars)55A,555A,OPC555


   
 
มะพร้าวแก้ว
มะพร้าวแก้ว (รหัสโอทอป 720500564901)


   
 
น้ำสมุนไพรอโลเวล่า
านหางจระเข้ในน้ำเชื่อม, เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ (จืด,หวาน), เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ผสมน้ำสัปปะรด, เครื่องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ผสมเสาวรส, ผลไม้กระป๋อง, เงาะกระป๋อง, ลูกตาลกระป๋อง, ลูกตาลในน้ำเชื่อม, กระจับในน้ำเชื่อม, แห้วในน้ำเชื่อม, อาหารกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางกวัก, เต้าเจี้ยวสูตรโบราณ, ซอสถั่วเหลือง, วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม, ใบชาว่านหางจระเข้, ชาสมุนไพร (คุณภาพ 5 ดาว)