พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

       ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
 1.  แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
 2. แนวทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 3. แนวทางการพัฒนาที่ดินของรัฐ

      ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชัวิต

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
 2. แนวทางสวัสดิการสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 3. แนวทางการศึกษา
 4. แนวทางการกีฬาและนันทนาการ
 5. แนวทางการสาธารณสุข

      ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
 2. แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. แนงทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

      ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
 2. แนงทางการส่งเสริมการเกษตร
 3. แนวทางการท่องเที่ยว

      ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. แนวทางการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการกำจัดขยะมูลฝอย

      ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการบริการจัดการ
 1. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 2. แนวทางการพัฒฯศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 3. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

นโยบายของรัฐบาล

           

1.นโยบายการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์

2.นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3.นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

4.นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5.นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6.นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7.นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8.นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม

9.นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10.นโยบายการส่งเสริมการบริการราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11.นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบาวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชนโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าสงยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุดช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีมีคุณภาพมาตรฐานและปริมารเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง  มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในภูมิภาคโดยกำหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11      

         

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นประเด็นการพัฒนาต่างๆแล้วดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมาอบหมายภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น

2. เสนอแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเข้าสู่ระดับที่จังหวัดที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

3. จัดทำยุทะศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เพื่อให้การดำเนินสามารถบรรลุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น และการสร้างธรรมาภิบาล ในระดับท้องถิ่น

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

6. จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่สามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคลน้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการนำจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน

7. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาชม การเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ

8. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาสามารถรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสาม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะและเข้ารับมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแลง โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางในทุกระดับ จากชุมชน ตำบล สู่อำเภอ และจังหวัด ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทำให้ชุมชนอย่างกว้างขวางสมามารถทำแผนพัฒนาที่สอดคลน้องกับวัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

นโยบายพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ : สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากลเป็นศูนย์กลางการศึกษา   การกีฬาและการท่องเที่ยว  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนชุมชนเข้มแข็ง   คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่ว

เป้าประสงค์

1.การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก

            1.1การส่งเสริมและการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับปัจจัยพื้นฐาน

            1.2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก

            1.3 การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

            1.4 การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

            1.5 การพัฒนาการขนส่งสิงค้า และการบริหารจัดการสิงค้า (Loglstlcs)

            1.6 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

            2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรภายใต้การมีส่วนร่วม

            2.2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

            2.3 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

            2.4 การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            3.1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม

            3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต: สุขภาพอนามัย การมีงานทำและมีรายได้ และครอบครัวอบอุ่น

            3.3 การบริหารจัดการพื้นที่ :  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม   และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสาสกล

            4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา

            4.2การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริบสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา

5. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            5.1 การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

            5.2 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน

   ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ : สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบิโภคและการส่งออก

            1.1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

            1.2 สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

            1.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

            1.4 คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล

            2.1 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

            2.2 สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

            2.3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP   ทั้งทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

            2.4 ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

            2.5 พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล

            2.6 พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

            3.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด

            3.4 พัฒนาเป็นพื้นฐานเพ่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ

            3.5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ

            3.7 พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

            3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิหาสกิจชุมชน

            3.9 เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3.10  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

            4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

            4.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

            4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

            5.1 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

            5.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

6.การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            6.1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

            6.2 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน

            6.3 ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน

            6.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

            6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรราการแบบพาหุคีและจริยธรรม คุณธรรม

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน

            7.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปมาตรฐาน

            7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

            7.3 การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง

            7.4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ

            7.5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ