พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

       ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
 1.  แนวทางการคมนาคมและขนส่ง
 2. แนวทางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 3. แนวทางการพัฒนาที่ดินของรัฐ

      ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชัวิต

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
 2. แนวทางสวัสดิการสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 3. แนวทางการศึกษา
 4. แนวทางการกีฬาและนันทนาการ
 5. แนวทางการสาธารณสุข

      ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
 2. แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. แนงทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

      ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
 2. แนงทางการส่งเสริมการเกษตร
 3. แนวทางการท่องเที่ยว

      ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
 1. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. แนวทางการรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการกำจัดขยะมูลฝอย

      ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการบริการจัดการ
 1. แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 2. แนวทางการพัฒฯศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 3. แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

นโยบายของรัฐบาล

           

1.นโยบายการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์

2.นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

3.นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

4.นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5.นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6.นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7.นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8.นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา และนวัตกรรม

9.นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10.นโยบายการส่งเสริมการบริการราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11.นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบาวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้า

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชนโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าสงยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุดช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารทีมีคุณภาพมาตรฐานและปริมารเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ  และรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง  มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในภูมิภาคโดยกำหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

ส่วนท้องถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11      

         

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน/ชุมชนในพื้นที่นำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นประเด็นการพัฒนาต่างๆแล้วดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมาอบหมายภายใต้กฎหมายของท้องถิ่น

2. เสนอแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเข้าสู่ระดับที่จังหวัดที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ

3. จัดทำยุทะศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 เพื่อให้การดำเนินสามารถบรรลุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น และการสร้างธรรมาภิบาล ในระดับท้องถิ่น

5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ ทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคการพัฒนา สามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

6. จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาด้านต่างๆ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่สามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สอดคลน้องกับแนวทางในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยเป็นการนำจุดเด่นของแต่ละส่วนทั้งความรู้และประสบการณ์มาเสริมซึ่งกันและกัน

7. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีระดมความคิดเห็นรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีประชาชม การเสวนา รวมถึงใช้ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศ

8. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการพัฒนาสามารถรักษาและใช้สิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องและเหมาะสาม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีจิตสาธารณะและเข้ารับมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม โดยผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาที่สร้างให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับความเปลี่ยนแลง โดยพัฒนาความรู้และการจัดการความเสี่ยงให้ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางในทุกระดับ จากชุมชน ตำบล สู่อำเภอ และจังหวัด ส่งเสริมการรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทำให้ชุมชนอย่างกว้างขวางสมามารถทำแผนพัฒนาที่สอดคลน้องกับวัฒนธรรมของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

นโยบายพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ : สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากลเป็นศูนย์กลางการศึกษา   การกีฬาและการท่องเที่ยว  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนชุมชนเข้มแข็ง   คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่ว

เป้าประสงค์

1.การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก

            1.1การส่งเสริมและการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับปัจจัยพื้นฐาน

            1.2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก

            1.3 การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย

            1.4 การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

            1.5 การพัฒนาการขนส่งสิงค้า และการบริหารจัดการสิงค้า (Loglstlcs)

            1.6 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

2.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

            2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและทรัพยากรภายใต้การมีส่วนร่วม

            2.2 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

            2.3 การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

            2.4 การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            3.1 การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม

            3.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต: สุขภาพอนามัย การมีงานทำและมีรายได้ และครอบครัวอบอุ่น

            3.3 การบริหารจัดการพื้นที่ :  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม   และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสาสกล

            4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา

            4.2การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริบสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา

5. การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            5.1 การบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

            5.2 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน

   ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ : สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบิโภคและการส่งออก

            1.1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

            1.2 สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

            1.3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

            1.4 คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล

            2.1 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว

            2.2 สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด

            2.3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP   ทั้งทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

            2.4 ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

            2.5 พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล

            2.6 พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

            3.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด

            3.4 พัฒนาเป็นพื้นฐานเพ่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ

            3.5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

            3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ

            3.7 พัฒนาเครือข่ายต่างๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน

            3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิหาสกิจชุมชน

            3.9 เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            3.10  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

            4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

            4.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

            4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

            5.1 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

            5.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายของประชาชน

6.การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

            6.1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

            6.2 ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน

            6.3 ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน

            6.4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

            6.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรราการแบบพาหุคีและจริยธรรม คุณธรรม

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน

            7.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปมาตรฐาน

            7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด

            7.3 การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง

            7.4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ

            7.5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ