พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง    
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์    ตั้งอยู่หมู่ที่    2     ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

 

อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ                  ติดต่อกับตำบลวังน้ำซับ  อำเภอศรีประจันต์
          ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลวังยาง    อำเภอศรีประจันต์
          ทิศตะวันออก            ติดต่อกับตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์  และอำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
          ทิศตะวันตก              ติดต่อกับแม่น้ำสุพรรณ

 1.2 เนื้อที่     ตำบลศรีประจันต์  มีพื้นที่ประมาณ   18.664   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   20,189   ไร่
1.3 ภูมิประเทศ   ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม    มีแม่น้ำสุพรรณไหลผ่านเหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรม1.4 จำนวนหมู่บ้าน   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เต็มทั้งหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  หมู่ที่  1  บ้านวัดถั่ว
2.  หมู่ที่  4  บ้านสะพานหลวง
3.  หมู่ที่  5  บ้านลาดปลาเค้า
4.  หมู่ที่  6  บ้านม่วงเจริญผล
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน  2  หมู่  คือหมู่ที่  2  และ  หมู่ที่ 3  ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์
1.5 จำนวนประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร   ตำบลศรีประจันต์มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคา)

1

บ้านวัดถั่ว

489

513

1,002

346

2

บ้านทำเน

381

432

813

282

3

บ้านหลังตลาด

117

125

242

166

4

บ้านสะพานหลวง

510

539

1,049

319

5

บ้านลาดปลาเค้า

435

490

925

243

6

บ้านม่วงเจริญผล

567

639

1,206

340

 

รวม

2,499

2,738

5,237

1,696

1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ 
-  อาชีพหลักทำนา
-  อาชีพรองทำไร่ ทำสวน ค้าขาย และรับจ้าง
1.7 หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ได้แก่
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน                   1              แห่ง
-  โรงสี                    จำนวน                   1              แห่ง
1.8 สถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน                                  3             แห่ง     
- โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน                                  2             แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                    จำนวน                                  1             แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน                                  4             แห่ง
1.9 การสาธารณสุข
- มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญผล
1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล   1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   5   บ้านลาดปลาเค้า
1.11  สถาบันทางศาสนา
1.            วัดถั่ว              ตั้งอยู่หมู่ที่  1
2.            วัดลาดปลาเค้า  ตั้งอยู่หมูที่ 5
3.            วัดม่วงเจริญผล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
1.12  การคมนาคม
-  การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบกมีรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท และทางหลวงสายบ้านไร่ – สามโก้
- การคมนาคมภายในตำบลมีถนนลูกรัง ถนนลงหินคลุก ถนนคอนกรีตและถนนลาดยางใช้ในการสัญจรไปมา
1.13  การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านครบทุกหมู่  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน