พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง    
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์    ตั้งอยู่หมู่ที่    2     ตำบลศรีประจันต์  อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ ประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

 

อาณาเขตติดต่อ
          ทิศเหนือ                  ติดต่อกับตำบลวังน้ำซับ  อำเภอศรีประจันต์
          ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลวังยาง    อำเภอศรีประจันต์
          ทิศตะวันออก            ติดต่อกับตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์  และอำเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง
          ทิศตะวันตก              ติดต่อกับแม่น้ำสุพรรณ

 1.2 เนื้อที่     ตำบลศรีประจันต์  มีพื้นที่ประมาณ   18.664   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   20,189   ไร่
1.3 ภูมิประเทศ   ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม    มีแม่น้ำสุพรรณไหลผ่านเหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรม1.4 จำนวนหมู่บ้าน   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เต็มทั้งหมู่บ้าน  4  หมู่บ้าน ได้แก่

1.  หมู่ที่  1  บ้านวัดถั่ว
2.  หมู่ที่  4  บ้านสะพานหลวง
3.  หมู่ที่  5  บ้านลาดปลาเค้า
4.  หมู่ที่  6  บ้านม่วงเจริญผล
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน  2  หมู่  คือหมู่ที่  2  และ  หมู่ที่ 3  ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์
1.5 จำนวนประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร   ตำบลศรีประจันต์มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น

ที่

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

(หลังคา)

1

บ้านวัดถั่ว

489

513

1,002

346

2

บ้านทำเน

381

432

813

282

3

บ้านหลังตลาด

117

125

242

166

4

บ้านสะพานหลวง

510

539

1,049

319

5

บ้านลาดปลาเค้า

435

490

925

243

6

บ้านม่วงเจริญผล

567

639

1,206

340

 

รวม

2,499

2,738

5,237

1,696

1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ 
-  อาชีพหลักทำนา
-  อาชีพรองทำไร่ ทำสวน ค้าขาย และรับจ้าง
1.7 หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ได้แก่
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน                   1              แห่ง
-  โรงสี                    จำนวน                   1              แห่ง
1.8 สถานศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จำนวน                                  3             แห่ง     
- โรงเรียนประถมศึกษา                   จำนวน                                  2             แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                    จำนวน                                  1             แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน     จำนวน                                  4             แห่ง
1.9 การสาธารณสุข
- มีสถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านม่วงเจริญผล
1.10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ที่ทำการสายตรวจประจำตำบล   1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่   5   บ้านลาดปลาเค้า
1.11  สถาบันทางศาสนา
1.            วัดถั่ว              ตั้งอยู่หมู่ที่  1
2.            วัดลาดปลาเค้า  ตั้งอยู่หมูที่ 5
3.            วัดม่วงเจริญผล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
1.12  การคมนาคม
-  การคมนาคมเป็นการคมนาคมทางบกมีรถโดยสารประจำทางสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท และทางหลวงสายบ้านไร่ – สามโก้
- การคมนาคมภายในตำบลมีถนนลูกรัง ถนนลงหินคลุก ถนนคอนกรีตและถนนลาดยางใช้ในการสัญจรไปมา
1.13  การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านครบทุกหมู่  ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน