พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

     

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์

“  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม มุ่งส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสืบสานวัฒนธรรม นำสู่การบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจการพัฒนา

          พันธกิจที่ 1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้ใช้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

            พันธกิจที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค – อุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

            พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

            พันธกิจที่ 4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

            พันธกิจที่ 5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            พันธกิจที่ 6  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

            พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีแนวใหม่

            พันธกิจที่ 8 คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

            พันธกิจที่ 10 พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.        การคมนาคม มีความสะดวกและปลอดภัย

2.        มีน้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และน้ำเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพและพอเพียง

3.        ยกระดับคุณภาพการศึกษา เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

4.        ชุมชนปลอดภัยจาดกโรคติดต่อ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5.        ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

6.        เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง

7.        เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง นำการเกษตรตาแนวทฤษฎีใหม่มาปรับใช้อย่างมีคุณภาพ

8.        บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.        ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

10.     การเมือง การบริหาร มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

 

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ อันเป็นเครื่องแสดงเจตนารมณ์วิธรการบริหารการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย

                1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

                2.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    3.นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

    4.นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    5.นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ

    6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    7.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม