พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายวิชัย  วงษ์เที่ยง

ประธานสภา อบต.ศรีประจันต์

 

 

นายสมพร  ทรงกิตติโชค

นายสุพัตร์  รุ่งโรจน์

รองประธานสภา อบต.ศรีประจันต์

เลขานุการสภา อบต.ศรีประจันต์

นายมิตรชัย  มาเมือง

นายสมยศ  สุวรรณศร

นายลวด  มะกรุดอินทร์

สมาชิก อบต.หมู่ 1

สมาชิก อบต.หมู่ 1

สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2

 

   

 

นายรันต์  ศรีเวช

นางสาวรำไพ  เมืองวงษ์

นายวิสุทธิ์   คิ้วเที่ยง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4


 

นายสุวิทย์  วงษ์สุวรรณ

นางสกาวรัตน์   ทรงกิตติโชค

นายชูชาติ  เรืองฤทธิ์

สมาชิก อบต.หมู่ 4

สมาชิก อบต.หมู่ 5

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายอดิศักดิ์  พลายละหาร

 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6