พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

รายงานประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 
นายสุพัตร์  รุ่งโรจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์


นางศิรินทิพย์  สมิทธาพิพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์


นางทัศนีย์  สุขสโมสร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางดารารันต์  พุ่มพวง

นางวนิชา  มงคลอาบ

นางสาวกัญณัฏฐ์  อุดมรักษาทรัพย์

บุคลากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักพัฒนาชุมชน

นายทินกร   ธิวะโต

นางคนึง  ขุมทอง

จ่าสิบเอกกำธร  กรุดเพ็ชร

นิติกร

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายชาตรี  ชาวโพธิ์เอน

นายสำเนียง  มะลิวงษ์

นายเอกลักษณ์  มะกรูดอินทร์

ยาม

ภารโรง

พนักงานขับรถยนต์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบัญญัติ  งานสวัสดิการสังคม  การดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให้คำปรึกษา การดำเนิน   การเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีราชการภายใน ดังนี้

          1.  งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานตรวจสอบภายใน งานเลือกตั้ง งานสนับสนุนและบริการประชาชน งานรัฐพิธี และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2.  งานแผนงานและงบประมาณ    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ งานข้อบัญญัติ อบต. และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3.   งานบริหารงานบุคคล   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร งานเลื่อนเงินเดือนพนักงานลูกจ้าง งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          4.   งานสวัสดิการสังคม    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ งานด้านเศรษฐกิจชุมชน งานด้านสงเคราะห์ต่าง ๆ งานสำรวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค. และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           5.   งานกิจการสภา    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานระเบียบ ข้อบังคับการประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง