พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 นายวินัย แช่มช้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทรงศิริ  พลายละหาร

นางสุมาลี  ศรีศักดา

นายกิจจา   กรุตวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

 

 

นางสาวลาวรรณ  โพธิ์ปิ่น

คนงานทั่วไป


ส่วนการคลัง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานราชการภายในดังนี้

          1.  งานการเงิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน งานเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2  งานการบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการบัญชี งานทะเบียนคุมการรับ – จ่าย งานงบการเงิน งบทดลอง และงานแสดงฐานะทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่สำรวจ งานประเมินจัดเก็บรายได้ งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          5.  งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมงานประมาณ การเบิกจ่ายเงิน ทุกหมวดรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินแต่ละสำนัก / ส่วน ทุกประเภท ก่อนวางฎีกาเบิกเงิน จะต้องส่งใบสำคัญขอเบิกจ่ายเงิน ให้งานควบคุมงบประมาณตรวจสอบตัดยอด และลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อรับรองวงเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถเบิกจ่ายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง