พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 นายวินัย แช่มช้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวทรงศิริ  พลายละหาร

  ว่าง

นายกิจจา   กรุตวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นางสาวน้ำผึ้ง  กลมเกลียว

นายณัฐวุธ ฤกษนันท์

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


ส่วนการคลัง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังหลายด้าน เช่น งานคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานรับรองสิทธิ การเบิกเงินงบประมาณ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานราชการภายในดังนี้

          1.  งานการเงิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน งานเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          2  งานการบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการบัญชี งานทะเบียนคุมการรับ – จ่าย งานงบการเงิน งบทดลอง และงานแสดงฐานะทางการเงิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าที่สำรวจ งานประเมินจัดเก็บรายได้ งานพัฒนารายได้ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          5.  งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ    มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมงานประมาณ การเบิกจ่ายเงิน ทุกหมวดรายจ่าย การเบิกจ่ายเงินแต่ละสำนัก / ส่วน ทุกประเภท ก่อนวางฎีกาเบิกเงิน จะต้องส่งใบสำคัญขอเบิกจ่ายเงิน ให้งานควบคุมงบประมาณตรวจสอบตัดยอด และลงลายมือชื่อกำกับ เพื่อรับรองวงเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถเบิกจ่ายได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง