พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นายกมล  พลเสน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรพงษ์ เขมะกนก

 

นายธีรพงษ์  เทพประสิทธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

นางสาววรรณภา รุ่งเรือง

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายณัฐวุธ ฤกษนันทน์

คนงานทั่วไป


ส่วนโยธา   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบเขียนแบบ งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย การประเมินราคา การตรวจสอบการก่อสร้าง งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานราชการภายใน ดังนี้

           1. งานก่อสร้าง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะ ถนน สะพาน งานรายงานข้อมูลทางด้านการก่อสร้างและแผนที่เส้นทางคมนาคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
           2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           3.  งานประสานงานสาธารณูปโภคและผังเมือง    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง