พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นาวสาวจินดาพร ทองมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางพิสมัย ดอกกุหลาบ

นางมาลี พรหมเดช

นางสาวเตือนใจ พวงบุบผา

ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล

ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า

ครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กวัดถั่ว


นางจุรีย์  มีชัย

นางอุษา  ปิ่นนาค

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ศูนย์เด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล

ศูนย์เด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล

 


ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา งานวิชาการศึกษา งานจัดระเบียบการศึกษา งานพัฒนาการจัดการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม งานประสานความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน ประชาชน และ อบต. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานบริหารการศึกษา โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา เสนอข้อมูลด้านการศึกษาพร้อมทั้งปัญหาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้งานด้านการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานราชการภายในดังนี้

          1.  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการศึกษาด้านพื้นฐาน งานแผนงาน และวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬา และนันทนาการ งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง