พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นาวสาวจินดาพร ทองมอญ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางพิสมัย ดอกกุหลาบ

นางมาลี พรหมเดช

นางสาวเตือนใจ พวงบุบผา

ครูอันดับ คศ.1

ครูอันดับ คศ.1

ครูอันดับ คศ.1


-ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 


ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา งานวิชาการศึกษา งานจัดระเบียบการศึกษา งานพัฒนาการจัดการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม งานประสานความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน ประชาชน และ อบต. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์การปฏิบัติงานบริหารการศึกษา โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา เสนอข้อมูลด้านการศึกษาพร้อมทั้งปัญหาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้งานด้านการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานราชการภายในดังนี้

          1.  งานบริหารงานการศึกษา   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการศึกษาด้านพื้นฐาน งานแผนงาน และวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

          2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬา และนันทนาการ งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง