พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางศิรินทิพย์  สมิทธาพิพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุรีพร  สีสม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสงัด  กลิ่นสุคนธ์

นายเชาว์  ขาวโต

นายพงพัฒน์  อุบลบาน

พนักงานขับเครื่องจักรกล

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

ขนาดกลาง

      

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การเฝ้าระวัง ติดตาม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีงานราชการภายในดังนี้

1 . งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอนามัยชุมชน งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานติดตามตรวจสอบ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานกำจัดขยะและน้ำเสีย งานป้องกันยาเสพติด งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานการเฝ้าระวังงานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง