พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

นางสาวสุรีพร สีสม

เจ้าพนักงานสาธรณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-ว่าง-

นางสาวสุรีพร สีสม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน-ว่าง-

นายเชาว์  ขาวโต

นายพงพัฒน์  อุบลบาน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเกลาง

คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

      

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย การป้องกัน และรักษาโรค การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การเฝ้าระวัง ติดตาม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีงานราชการภายในดังนี้

1 . งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอนามัยชุมชน งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานติดตามตรวจสอบ งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานกำจัดขยะและน้ำเสีย งานป้องกันยาเสพติด งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานการเฝ้าระวังงานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง