พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 1- ส่วนที่3  
   
2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4 -การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ  
   
3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 5 - การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์  
   
4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 1  
   
5
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 2  
   
6
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 2.1  
   
7
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 3  
   
8
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 4  
   
9
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 5  
   
10
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 6  
   
11
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-ยุทธศาสตร์ที่ 7  
   
12
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ส่วนที่ 4.1-อุดหนุนองค์กรอื่นๆ  
   
13
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 บัญชีโครงการพัฒนา-บัญชีครุภัณฑ์  
   
14
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   
15
คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  
   
16
เอกสารประกอบ ๑ หนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่  
   
17
เอกสารประกอบ ๒ รายงานการปรชุมประชาคมหมู่ที่ ๖ บ้านม่วงเจริญผล  
   
18
เอกสารประกอบ ๒ หนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที  
   
19
เอกสารประกอบ ๓ หนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่  
   
20
เอกสารประกอบ ๔ บันทึกข้อความ เชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้  
   
21
เอกสารประกอบ ๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ฯ ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)  
   
22
เอกสารประกอบ ๖ ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา ฯ ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑)  
   
23
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565