พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2552  
   
2
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ  
   
3
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนา  
   
4
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. ศรีประจันต์ ครั้งที่ 1/2553 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553  
   
5
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2553 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553  
   
6
รายงานการประชุมคณะผุ้บริหาร  
   
7
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
   
8
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  
   
9
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔  
   
10
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  
   
11
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
   
12
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  
   
13
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔