พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  
   
2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
   
3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
   
4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
   
5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖  
   
6
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
   
7
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  
   
8
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
   
9
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
10
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
11
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
   
12
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   
13
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   
14
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
   
15
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
   
16
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  
   
17
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  
   
18
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  
   
19
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  
   
20
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  
   
21
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  
   
22
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
   
23
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  
   
24
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  
   
25
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
   
26
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑