พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  
   
2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
   
3
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
   
4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
   
5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖  
   
6
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  
   
7
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐  
   
8
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
   
9
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
10
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
   
11
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  
   
12
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   
13
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
   
14
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  
   
15
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  
   
16
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐