พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีสำหรับที่ดินหรือสิ่งป  
   
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งกา  
   
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ เปลี่ยนแ  
   
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในที่ทำการองค์การบริ  
   
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศร  
   
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจัน  
   
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้  
   
9
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑ ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
10
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๒ ลงทะเบียนและยืนขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ  
   
11
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๓ ลงทะเบียนและยืนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ  
   
12
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๔ การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่  
   
13
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๕ การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง  
   
14
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๖ การจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ  
   
15
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๗ การแจ้งขุดดิน  
   
16
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๘ การขออนุญาตก่อสร้าง ตามมาตรา ๒๑  
   
17
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๙ การขออนุญาติดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑  
   
18
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๐ การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒  
   
19
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๑ การขออนุญาตการเปลี่ยนใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓  
   
20
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๒ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
   
21
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๓ การขออนุญาตการเปลี่ยนใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓  
   
22
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๔ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
   
23
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๕ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
   
24
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๖ การขออนุญาติดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับ และทา  
   
25
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๗ การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่  
   
26
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๘ การขออนุญาติเคลื่อนย้ายอาคาร  
   
27
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๑๙ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
   
28
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๒๐ การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเค  
   
29
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๒๑ การรับชำระภาษีป้าย  
   
30
คู่มือบริการประชาชน กระบวนการที่ ๒๒ การยื่นชำรุภาษีโรงเรือนและที่ดิน