พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
จัดประชาคมหมู่บ้านและตำบลหมู่ที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558


   
   
   
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2557


   
   
   
 
โครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ (การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน)
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2557


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า