พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การรายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ การเผาถ่าน  
การรายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แผนผังขั้นตการดำเนินงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
แผนผังขั้นตการดำเนินงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ฤดูกาลภัยแล้ง  
ประชาสัมพันธ์การเกิดภัยแล้ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย  
ประชาสัมพันธ์ การเกิดอัคคีภัย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์  
เชิญประชาชนชาวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ที่มีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ประจำตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
" เชิญบริจาคเบี้ยยังชีพกันเถอะ "  
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สู้งอายุ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ขอเชิญชวนให้ผู้มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2502 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแด่เดือนมกราคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  
ประกาศ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย