พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง  
เที่ยวปีใหม่ ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
โรคมือ เท้า ปาก  
โรคมือ เท้า ปาก
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้  
วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง  
เก็บขยะ เก็บชีวิต อย่าคิดเสี่ยง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร  
สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์บอกอะไร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย  
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดโรค ปลอดภัย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย  
แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ซับซ้อน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติตามหลักภารกิจ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  
แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย