พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เจตจำนงสุจริต
ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะเบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗  
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประะจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์  
อบต.ศรีประจันต์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า