พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์  
อบต.ศรีประจันต์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยแรก ปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยแรก ปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๕๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๕๕  
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๕๔ และสมัยแรกของปี ๒๕๕๕
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๕๕ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๕๕ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
อบต.ศรีประจันต์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง  
อบต.ศรีประจันต์ มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ตารางการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่นอกเวลาราชการประจำปี ๒๕๕๕  
อบต.ศรีประจันต์ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่นอกเวลาราชการประจำปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ - ๒๔ มกราคม พศ.๒๕๕๕
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ การขออนุญาต และการวินิจฉัยงาน  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2554]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า