พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
     ประจำปีของอบต.ศรีประจันต์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

รายงานประมาณการรายรับ/จ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการ
    รายจ่าย

รายงานการติดตามและ
     ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการเงินประจำปี
การแถลงนโยบายต่อสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะเบียนการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
การขึ้นทะบียนการรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗  
ประขาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประะจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556]

 
   
   
   
 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์  
อบต.ศรีประจันต์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อบต.ศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า