พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ศรีประจันต์

โครงสร้างอบต.ศรีประจันต์
คณะผู้บริหารอบต.ศรีประจันต์
สมาชิกสภา อบต.ศรีประจันต์
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองสาธารณสุขฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนชุมชน
แผนปฎิบัติการป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัย

แผนปฎิบัติการป้องกัน
    การทุจริต

รายงานการกำกับติดตาม
   การดำเนินงานรอบ 6เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
   ประจำปี

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง
     หรือการจัดหาพัสดุ

มาตราฐานการปฎิบัติงาน
มาตราฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฎิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่ายประจำปี

รายงานประมาณการ
     รายรับ-รายจ่าย

รายละเอียดประมาณการ
     รายรับ

รายละเอียดประมาณการ
     รายจ่าย

รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตาม
   การใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
     สภาอบต.ศรีประจันต์

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การจัดการองค์ความรู้(KM)
พรบ.ข้อระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
กองทุนประกันสุขภาพ
ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
      การปฏิบัติราชการ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน

ผู้ดูแลระบบ
เช็คอีเมล์
เฟสบุ๊คอบต.ศรีประจันต์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๕๕ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๖  
ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๕๕ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๕๖
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
อบต.ศรีประจันต์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง  
อบต.ศรีประจันต์ มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ตารางการออกให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่นอกเวลาราชการประจำปี ๒๕๕๕  
อบต.ศรีประจันต์ ให้บริการชำระภาษีเคลื่อนที่นอกเวลาราชการประจำปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ - ๒๔ มกราคม พศ.๒๕๕๕
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการ การขออนุญาต และการวินิจฉัยงาน  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2554]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2554]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2554]

 
   
   
   
 
การถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์  
ผู้ประกอบการจดทะเบยนพาณิชย์
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554]

 
   
   
   
 
กฎหมายที่เกียวกับการพัฒนาระบบข้าราชการ  
กฎหมายที่เกียวกับการพัฒนาระบบข้าราชการ
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553]

 
   
   
   
 
เอกสารเผยแพร่เพื่อพัฒนาความรู้  
เอกสารเผยแพร่เพื่อพัฒนาความรู้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553]

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า