หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว

โปรแกรมงานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ-พิการ-เอดส์ - โปรแกรมสำหรับอปท
.เรียน นายก, ประธานสภา, สมาชิกสภา, ปลัด,พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ระบบบริหารงานเบี้ยยังชีพ เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ (เบี้ยผู้สูงอายุ ,เบี้ยผู้พิการ,เบี้ยผู้ป่วย (AIDS)) ซึ่งต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งถ้าข้อมูลจำนวนน้อยๆ ก็จะไม่พบปัญหา แต่ถ้าข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก (หลายพัน) การทำงานจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บสูญหาย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย จัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบ อายุเปลี่ยน จำนวนเงินที่ได้รับเปลี่ยน (ต้องแก้ไขกันยาว) จะค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน พิมพ์รายงานประจำเดือนหรือทำรายงานสรุป แต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวันๆ ระบบบริหารงานเบี้ยยังชีพ ถูกพัฒนามาเพื่อใช้เก็บข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ครบวงจร โดยสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 20,000 คน มีระบบคำนวณอายุตามปีงบประมาณ และระบบคำนวณเงินที่ผู้สูงอายุที่จะได้รับ ตามช่วงอายุ แบบอัตโนมัติ มีระบบค้นหาข้อมูลแบบอัฉริยะ พร้อมทั้งพิมพ์รายงาน และรายงานสรุป ที่ต้องใช้ประจำ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ระบบถูกออกแบบมเพื่อให้สามาถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายเครื่อง(ไม่จำกัด) ทำให้สามารถแบ่งงานกันทำได้ และพิเศษสุด ยังสามารถใช้งานผ่าน Smart Phone และTabLet ได้ด้วย งานยากก็กลายเป็นงานง่ายๆ เมื่อใช้โปรแกรมบริหารงานเบี้ยยังชีพ เป็นผู้ช่วยท่าน **ระบบงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย 1.1. ระบบทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย - จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ได้รับเบี้ยฯ ประกอบ ด้วยข้อมูลส่วนตัว(ตามทะเบียนบ้าน) - การรับเงิน-การโอนเงินเข้าบัญชี - ปักหมุดบ้านสำหรับออกเยี่ยม 1.2. ระบบการลงทะเบียนและยืนคำขอรับเงิน - จัดเก็บคำขอรับเบี้ยพร้อมหลักฐานการขอรับเงิน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน,สมุดบัญชีเงินฝาก และอื่นๆ ไว้ในรูปแบบไฟล์ภาพเข้าฐานข้อมูล ถ้าออกเอกสารสูญหาย สามารถนำเอกสารที่จัดเก็บมาใช้งานแทนได้ - นำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้พิมพ์ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย ได้ - ตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว 1.3. ระบบตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ย สามารถบันทึกรูปถ่ายหรือถ่ายหนังสือรับรองฯ เข้าระบบ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet 1.4. ระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - ระบบจ่ายเงินสด ใช้ระบบบาร์โค๊ด ในการบันทึกรับเงิน ทำให้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้มารับเงินหรือยังไม่มารับเงินประจำเดือน - ระบบส่งเงินให้กับธนาคาร มีรูปแบบส่งข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อโอนเงินให้กับผู้รับเบี้ย ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 1.5 ระบบบันทึกการสิ้นสุดการรับเบี้ย - รายละเอียดประกอบด้วย วันที่สิ้นสุด,ประเภท (ตาย,ย้ายออก,สละสิทธิ์) ไฟล์ภาพ,หมายเหตุสำหรับบันทึกหมายเหตุ เช่น ย้ายออกไปอยู่ที่ใด เป็นต้น 1.6. มีระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยหลากหลาย เช่น ตรวจสอบจากประเภทเบี้ยที่ได้รับ-จากชื่อ-จากนามสกุล-จากบ้านเลขที่-จากหมู่ที่ เป็นต้น 1.7. มีระบบรายงานทั้งแบบแสดงรายละเอียด แบบสรุป และ กราฟ -ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลเดิมจากไฟล์ Excel -ระบบรองรับการปรับกลุ่มอายุตามปีงบประมาณ (อายุเปลี่ยน เงินเปลี่ยน อัตโนมัติ) -ระบบสามารถใช้งานผ่าน Windows, MAC , Smart Phone และ Tablet -ระบบรองรับการใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง ** รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม** ** โปรแกรมที่มีจำหน่าย * โปรแกรมควบคุมยานพาหนะ เก็บข้อมูล ยานพาหนะ อย่างละเอียดพร้อมรูปถ่าย การเสียภาษีรถ -พรบ.ฯ -ประกันภัย เก็บประวัติการซ่อม ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ประวัติหน่วยงานที่เคยใช้ บันทึกรายรับ-รายจ่าย เช่นการเบิกค่าน้ำมัน การซ่อม การเบิกอะไหล่ ของ ยานพาหนะ ฯลฯ มีรายงานแบบแสดงรายละเอียด และสรุปอย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับ ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายของ ยานพาหนะ ทั้งระบบ ไม่ให้รั่วไหล และตรวจสอบง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ใช้งานผ่าน Smart Phone และ Tablet ได้ มีระบบเตือน วันที่ต้อง เสียภาษีรถ -พรบ.-ประกันภัย คำนวณอายุการใช้งานของ ยานพาหนะ อัตโนมัติ (แสดง ปี-เดือน-วัน) , แสดงสถานะการใช้รถ ณ เวลาปัจจุบัน เช่น ใช้งานอยู่ -ซ่อม-จำหน่าย ** ประกอบด้วย ระบบรถ + รายรับ-รายจ่าย + จองรถ ** *รายละเอียดของระบบควบคุมยานพาหนะ* -ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ประมาณ 40,000 รายการ -สามารถใช้งานแบบเครื่องส่วนตัว หรือใช้งานพร้อมกันได้ ผ่านระบบ LAN ,Wireless และอินเตอร์เน็ท * -เรียกใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser (Google Chrome,Mozilla Firefox,IE,etc) -ใช้งานร่วมกับ Smart Phone และ Tablet ได้ (เหมาะสำหรับผู้บริหาร) -รายงานเป็น PDF ไฟล์พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ ได้อีกด้วยอย่างง่ายดาย -มีระบบการเข้าถึงข้อมูล (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบ -มีระบบสำรองข้อมูล (BackUp Database) -มีระบบนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งาน (Restore Database) -สามารถกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบได้ ทุกเมนู อย่างละเอียด **คุณสมบัติของโปรแกรมดูเพิ่มเติมได้ที่ www.delsnet.co.th บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เว็บไซด์ www.delsnet.co.th Email: info@delsnet.co.th , delsnet_xe2@hotmail.com โทร.086-981-7231  
 
ip [124.122.214.84]  จากคุณ::. โปรแกรมเบี้ยยังชีพ www.delsnet.co.th  วันที่  06 ก.พ. 57 เวลา 21:26:22 น.
 

 

 


ตอบคำถามของคุณได้ที่นี่ครับ
ความคิดเห็น
โดย
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ