หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น G๑๐๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๙๐๖ สุพรรณบุรี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จากบ้านนางศรีวรรณ บุญวัน ถึงบ้านนายนิคม จำปาเงิน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากบ้านนายเหรียญ มะกรูดอินทร์ ถึง ที่นานางบุญเกิด พวงดอกไม้ ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นยา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมากำจัด/ตักวัชพืช ที่ขวางทางน้ำคลองชลประทานในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีประจันต์ สาย ๒ ซ้าย ๒ ขวา ๑ ซ้าย ระยะทางยาว ๓,๙๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไ่ม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP P๑๑๐๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๓๗ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายนิคม จำปาเงิน ถึงบ้านนายโชคชัย นาควงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด (ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร/กล่อง) สำหรับโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10