หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายอัมพร บุญประเสริฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายอัมพร บุญประเสริฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลาดปลาเค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE บ้านสะพานหลวง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิด กล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHALT CONCRETE พื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางสาวสงวน ยอดทอง ถึงบริเวณที่ดินนางปุณณภา สุวรรณคม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๒๐ ตารางเมตร (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยารองพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อสายส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10