หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว 13469 การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย [ เอกสาร1 ]  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว2143 การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท 2/2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 13461 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 13411 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13410 ขอความอนุเคราะห์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้าร่วมกิจกรรมสื่อสารแนวทางการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.5/ว2125 แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/13405 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข็งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/13396 ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข็งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/13372 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/13364 การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2126 โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร (การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement - Based Management : PABM) ฯ)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 13361 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ผค่าเงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 18 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ 13311 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 13310 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2115 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมู่ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของประชาชน  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2114 ติดตามความคืบหน้าดำเนินการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ฯ  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13276 โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคอละความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/ว 13283 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2102 ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม (โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 5)  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 13221 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565)  [ 12 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13186 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว2093 แจ้งข้อมูลรายงานหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13135 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ ว 13114 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565  [ 11 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13073 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมิน SAR ครั้งที่ 1/2565  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13072 ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13071 แจ้งกรอบระยะเวลาการดำเนินการโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว12993 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว2064 แจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 12969 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
- ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 8 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว12921 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 12919 แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 7 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว12931 แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ พ.ค.65 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 7 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2044 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.4/ว12806 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 12768 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 12769 การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก  [ 5 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 12751 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน  [ 5 ก.ค. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 358
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10