หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ 0023.3/ว 2290 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ (รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14606 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (The Smart City Showcase Awards 2022)  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14563 โครงการ 22-CL-11-GE-WSP-A: Workshop on Rural tourism for Sustainable Development  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14581 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2285 สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14558 การสนับสนุนหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14565 การรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14559 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 14524 ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2275 เร่งรัดการดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 [ เอกสาร1 ]  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว14502 การให้เช่ารถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/14499 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14482 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ FDA Center  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว2254 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. งวด 3/2565  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว2264 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิ.ย.65  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว2253 แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจ มิ.ย..2564  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 14444 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 2249 แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7-2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565.pdf  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 2247 แจ้งมติ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14396 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14244 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 2/2565 เดือนสิงหาคม 2565 [ เอกสาร1 ]  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14246 แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14241 ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 14390 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 2/2565 เดือนสิงหาคม 2565 (ประกาศมาแล้ว 5 วัน) [ เอกสาร1 ]  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2235 ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14154 การดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 14151 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2565 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2565  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.5/14146 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าครุภัณฑ์สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 14149 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13950 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/14036 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว14037 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 และนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าเฝ้าฯ รับรางวัล (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/14029 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 14027 ชะลอการเรียกรายงานตัวตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 14023 สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.1/ว 14015 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 25 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13958 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ. 2558  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 13944 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13942 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2564  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 358
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10