หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.5/ว13940 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือน มิถุนายน 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ 13928 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.4/ว13925 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2189 ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว2188 แจ้งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/13872 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ ในสถานศึกษา รุ่นที่ ๒  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 13861 หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2182 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 14 (MU Safe School Virtual Workshop 14) หัวข้อ (รู้จัก รู้จำ รู้ทำ ทักษะติดตัว ไม่กลัวจมน้ำ) เรื่อง (ทฤษฎีและทักษะเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำ)  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 2181 ขอเชิญบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น (PLAY WORKER) ออนไลน์  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/ว13801 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/2180 แจ้งยืนยันความประสงค์ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 เพื่อดำเนินงานต่อเนื่องในปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13795 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/2565  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13794 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 13752 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ เอกสาร1 ]  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.2/ว13743 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13726 สำรวจฐานข้อมูลหอพักตามแบบรายงานฐานข้อมูลหอพักที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ..ศ.2558  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13699 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13693 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13694 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13692 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 21 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13634 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13645 ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. 2561 - 2565  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/12628 ขอแจ้งให้สถานศึกษาในโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก “หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ” สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา 1 – 3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนและครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับ username และ password  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว12625 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยม ผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว2156 กำหนดจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 20 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว13558 การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Onlion  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.5/ว2150 การบันทึกบัญชีสำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.3/ว13555 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 13501 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ0023.2/ว 13502 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13490 แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 47 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว13489 ขอเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13477 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างปลักประกันด้านรายไก้แก่ผู้สูงอายุ  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13475 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างปลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ดด้อยโอกานทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว 13474 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางดครงการพระราชดำริด้านสาะารณสุข  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ 0023.1/ว 13473 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2565  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว13448 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นฯ มิ.ย.65  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว13450 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค.65  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
สพ.0023.5/ว13449 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. เดือน พ.ค 65  [ 19 ก.ค. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 358
   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10