หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 

บึงฉวาก ยินดีต้อนรับ

หมู่บ้านมังกรสวรรค์

ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อุทยานแห่งชาติพุเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
1
2
3
4
5
   
ประวัติความเป็นมา
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน และมีระบบส่งน้ำ
ชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
  สำหรับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนี้
เริ่มแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาล มีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมหลายครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านวัดถั่ว และหมู่ที่ 2 บ้านทำเน ซึ่งเป็นบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน
 
ลักษณะของดิน
  สภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูกและทำการเกษตร โดยเฉพาะ
การทำนาข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ การเพาะปลูกไม้ผลต่างๆ การปลูกพืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น
 
อาชีพประชากร
 
อาชีพส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป
 
รองลงมา อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา
 
บางส่วนเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน
 
จำนวนประชากร
 
ประชากร รวมทั้งสิ้น 5,271 คน
แยกเป็น
 
ชาย 2,484 คน คิดเป็นร้อยละ 47.13
 
หญิง 2,787 คน คิดเป็นร้อยละ 52.87
 
จำนวนครัวเรือน 1,961 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 173.33 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ประวัติหน่วยงาน
"องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์"
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2539 (ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113
ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539)
     
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่ว่าการ
อำเภอศรีประจันต์ ประมาณ 1 กิโลเมตร
มีพื้นที่ประมาณ 18.664 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,189 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
   
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำสุพรรณ  
 
 
เขตการปกครอง
 
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เต็มทั้งหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 บ้านทำเนและหมู่ที่ 3 บ้านหลังตลาด
ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์่
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านวัดถั่ว 443 509 952 411  
2 บ้านทำเน 336 345 681 322
  3 บ้านหลังตลาด 211 224 435 199  
4 บ้านสะพานหลวง 518 585 1,103 378
  5 บ้านลาดปลาเค้า 417 491 908 277  
6 บ้านม่วงเจริญผล 559 633 1,192 1,961
  รวมทั้งสิ้น   2,484 2,787 5,271 1,961
 
** ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอลานสัก ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2555 **
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : 035-581-951
รับเรื่องร้องเรียน โทร. 035-581-951
จำนวนผู้เข้าชม 332,108 เริ่มนับ 2 ธ.ค. 2563  
จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10