หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อบต.ศรีประจันต์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่1 นายกองค์การบริการส่วนตำบลมอบนโยบาย และส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่
๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ    ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กิจกรรมที่ที่ 2 บรรยายโอวาทธรรม โดยพระมหาสมัย สมจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้า ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ โดยมีหัวข้อธรรมมะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ดังนี้
๑. ความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม การสร้างความสามัคคี  ปรองดอง  ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้
๒. นำหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 11.24 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 246 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10