หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

วาระที่ 2 วางแผน สั่งการ และติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป

วาระที่ 3 วางแผน สั่งการ และติดตาม งานควบคุมโรคไวรัสโควิด - 19

วาระที่ 4 วางแผน สั่งการ ติดตาม และมอบหมายการทำงาน ดังนี้
4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA)
4.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2566 - 2569 (SAR)

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 14.19 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 78 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10