หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
ประชุมมอบนโยบายส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 และประชุมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 นายกองค์การบริการส่วนตำบลมอบนโยบาย และส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นเครื่องป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่
๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ    ประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วาระที่ 2 วางแผน สั่งการ และติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป

วาระที่ 3 วางแผน สั่งการ และติดตาม งานควบคุมโรคไวรัสโควิด - 19

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 16.48 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10