หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการพัฒนาท้องถิ่น 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กร โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรม ดังนี้
      1. เรื่อง การบริการประชาชนและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
        - ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ
        - หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
        - หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9)
        - หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ผู้ขอ (มาตรา 11)
        - สิทธิของประชาชนในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินัยฉัยการเปิดเผยข้อมูลสาร  เมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา 11 (มาตรา 13)
        - ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้ (มาตรา 14)
        - หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (มาตรา 23)
        - ห้ามหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล (มาตรา 24)
        - บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (มาตรา 25)
      2. เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย
        - วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน รวมทั้ง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
        - การรักษาวินัย หมายถึง การที่ข้าราชการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวินัย ตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ดูแล ป้องกัน ไม่ฝ่าผืน หรือหลีกเลี่ยง หากพบว่ามีการกระทำความผิด ผู้บังคับบัญชาต้องดำเนินการทางวินัยทันทีเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น การรักษาวินัยที่ดีนั้น นอกจากตัวข้าราชการที่จะต้องเรียนรู้ สำนึก และตระหนักในหน้าที่แล้ว ผู้บังคับบัญชาต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแล ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการมีวินัยด้วย
        - ข้อกำหนดวินัย ดังนี้ 1) วินัยต่อประเทศชาติ 2) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา 3) วินัยต่อผู้ร่วมงาน 4) วินัยต่อประชาชน 5) วินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ 6) วินัยต่อตนเอง
        - ฐานความผิดทางวินัย ทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ วินัยร้ายแรงและไม่ร้ายแรง
        - โทษทางวินัย 5 สถาน  1) ภาคทัณฑ์ 2) ตัดเงินเดือน 3) ลดเงินเดือน 4) ปลดออก 5) ไล่ออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 11.35 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 215 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10