หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
  
การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  
 

   การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเข้าประชุม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22  

   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ผู้มาประชุมมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายมานพ   อิทธิสาร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นายวิน  มงคลอาบ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายประสาร   เพชรมอญ ตำแหน่ง กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์   พลายละหาร ตำแหน่ง กรรมการ
5. นายลวด   มะกรูดอินทร์ ตำแหน่ง กรรมการ
6. นายสุวิทย์   วงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายไพบูลย์   น้ำค้าง ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายอำนาจ  โสวรรณรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ
9. นายไกรสร   พวงหอม ตำแหน่ง กรรมการ
10. น.ส. เยาวลักษณ์  นาเอก ตำแหน่ง กรรมการ
11. นางจเร   นูมหันต์ ตำแหน่ง กรรมการ
12. นายเสงี่ยม   สายสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ
13. นางปพิชญา   โพธิ์ทอง ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
14. นางทัศนีย์   สุขสโมสร ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ผู้มาประชุมมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายสมยศ   สุวรรณศร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
2. นายสมพร   ทรงกิตติโชค ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
3. นายประสิทธิ์  ราชรองเมือง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
4. นายประสาน  พุ่มเข็ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล
5. นางศิริพิมล  เจียมจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
6. นางกนกวรรณ  บุญจง ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่ที่ 4
7. นายวีระพงษ์   ยะจันโท ตำแหน่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมู่ที่ 5
8. นายสมพงษ์  ศรีศักดา ตำแหน่ง กลุ่มสหกรณ์ลาดปลาเค้า หมู่ที่ 5
9. นางปราณี  นิลพัฒน์ ตำแหน่ง กลุ่มสตรี หมู่ที่ 4
10. นายวินัย  แก้วปาน ตำแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
11. นางสาววรรณา  มะลิวงษ์ ตำแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
12. นางสาวพรศิริ  ศรีวิเชียร ตำแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

   มติที่ประชุม
   1. ทบทวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 70 โครงการ

   2. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้
     2.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสะพานหลวง จากบริเวณที่บ้านนายสมพงษ์ พวงสาหร่าย ถึงบริเวณที่บ้านพันเอกเอื้อน สุวรรณนิล
     2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญผล จากบริเวณที่บ้านนายสรพงษ์ อุบลบาน ถึงบริเวณที่นานางสาวปิยาพร สีแตงสุก
     2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านลาดปลาเค้า จากบริเวณที่นานางวิลาวัณย์ ลักขณาเมธากร ถึงบริเวณที่ดินนางสาวสมปอง มะกรูดอินทร์
     2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงเจริญผล จากบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเจริญผล ถึงบริเวณสะพาน คสล. หน้าวัดม่วงเจริญผล

   3. มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์


   นายมานพ อิทธิสาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 15.48 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 226 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10