หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
e-Service บริการออนไลน์
e-Service บริการออนไลน์
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
ข่าวกิจกรรม
 


 
ประชุมมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายมานพ อิทธิสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ กล่าวสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566 และเป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง ครั้งแรกของปี ประจำเดือน มกราคม มีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 มอบนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำไปสู่การปฏิบัติ
        1.1 การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ถือปฏิบัติ โดยการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
        1.2 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

วาระที่ 2 ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป

วาระที่ 3 วางแผน สั่งการ และแต่งตั้งคณะทำงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

วาระที่ 4 สั่งการ และกำชับการทำงาน ดังนี้
        4.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        4.2 การเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 15.06 น. โดย คุณ วนิชา มงคลอาบ

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 035-581-951
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10