ท่านต้องการให้ อบต.ศรีประจันต์ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
6.98%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 24 )
55.81%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 16 )
37.21%