ท่านต้องการให้ อบต.ศรีประจันต์ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
6.52%
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 26 )
56.52%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 17 )
36.96%